ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.สรนันท์ ม่วงศรีพิทักษ์
ผกก.ฝอ.สอ.บช.ตชด.
งานฝ่ายอำนวยการ บก.สอ.บช.ตชด.
 - งาน ธุรการกำลังพล และสวัสดิการ (ธกส)
 - งาน การข่าว (ขว)
 - งาน แผนและงบประมาณ (ผงป)
 - งาน ส่งกำลังบำรุง (กบ)
 - งาน กองร้อยสนับสนุน (ร้อย สสน)
 - งาน การเงิน (กง)
 - งาน นิติการและวินัย(นกว)
 - งาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทส)
Cinque Terre

กองบังคับการสนุบสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
(ค่ายนเรศวร)
1280 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 0 3244 2355-6 โทรสาร 0 3222 2458
website:www.bppparu.go.th
e-mail:paru2558@gmail.com

Cinque Terre