หมายเลขโทรศัพท์

ส่วนงาน Email เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ฝ่ายอำนวยการ paru@bpp.go.th 0 3244 2355-6
งานธุรการกำลังพลและสวัสดิการ paru801@hotmail.com 81211
งานการข่าว PARU-201@hotmail.com 81221
งานแผนและงบประมาณ paru201@hotmail.com 81230
งานส่งกำลังบำรุง kob_naresuan_camp@hotmail.com 81240
งานกิจการพลเรือน paru805@hotmail.com 81250
งานการเงิน paru_501@hotmail.com 0 3250 8116
ร้อย สสน.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. ratchasri271@hotmail.com 81270
สหกรณ์ออมทรัพย์ sahakhon_paru@hotmail.com -
บ้านพักสวัสดิการ Baanpakparu@gmail.com 081 643 8025
สง.ผบก.สอ.บช.ตชด. - 81107
สง.ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. Paru81205@gmail.com 81205
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ paru2558@gmail.com 81204
งานนิติการ nicha_itit138@hotmail.com 81213
กองกำกับ Email เบอร์โทรศัพท์กลาง
กก.๑ บก.สอ.บช.ตชด. support_paru1@hotmail.com 0 3244 2475
กก.๒ บก.สอ.บช.ตชด. parusw2@gmail.com 0 3251 1218
กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. paru3bpp@gmail.com 0 3244 2355-6,0 3244 2390
กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด. Paru840@gmail.com 0 3244 2355 6
กก.๕ บก.สอ.บช.ตชด. paru5bpp.gongha@gmail.com 0 3244 2355-6,0 3240 6202

แผนที่ค่ายนเรศวรCinque Terre

กองบังคับการสนุบสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
(ค่ายนเรศวร)
1280 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 0 3244 2355-6 โทรสาร 0 3222 2458
website:www.bppparu.go.th
e-mail:paru2558@gmail.com

Cinque Terre